طرح تفکیک زباله از مبدأ شهر فارسان

شماره گزارش تصویری: 2292 جمعه ۱۲ مهر ۱۳۹۸