تراز امور مالی

تراز امور مالی شهرداری فارسان

ردیف

سرفصل حساب

گردش کل عملیات تا اسفند ۱۳۹۱

مـــانـــــده

بدهکار

بستانکار

بدهکار

بستانکار

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸

۹

۱۰

۱۱

۱۲

۱۳

۱۴

۱۵

۱۶

۱۷

۱۸

۱۹

۲۰

۲۱

۲۲

۲۳

۲۴

۲۵

۲۶

۲۷

۲۸

۲۹

۳۰

۳۱

۳۲

۳۳

۳۴

بانک ها

تنخواه گردان

بدهکاران

علی الحساب ها

مساعده

پیش پرداخت ها

چک های دریافتی

اسناد دریافتی

سرمایه گذاری در موسسات

سپرده اشخاص

بستانکاران

کسورات

اسناد پرداختی

مازاد (کسری) درآمد بر هزینه

عوارض عمومی

عوارض اختصاصی

بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی

درآمدهای حاصله از وجوه و اموال شهرداری

کمک های اعطایی دولت و سازمانهای دولتی

اعانات و هدایا

سایر منابع تامین اعتبار

وظیفه خدمات اداری

وظیفه خدمات شهری

برنامه “برنامه ریزی توسعه شهری”

برنامه “هدایت و دفع آبهای سطحی”

برنامه “حمل و نقل و بهبود عبور و مرور”

برنامه “ایجاد تأسیسات حفاظتی شهرها”

برنامه “بهبود محیط شهری”

برنامه “ایجاد اماکن و فضاهای ورزشی”

برنامه “ایجاد سایر تأسیسات و تسهیلات”

برنامه “ایجاد تأسیسات درآمدزا”

طرف حساب انتظامی اسناد دیگران

طرف حساب سرمایه گذاری در موسسات

درآمدهای در جریان وصول

۰۰۶/۴۴۵/۳۵۷/۵۲

۹۱۹/۱۱۰/۱۶

۳۶۷/۶۸۵/۱۹۰/۱

۱۶۰/۳۶۲/۷۷۶/۸

۹۲۳/۶۹۱

۰۰۰/۰۰۰/۸۱

۶۰۱/۰۵۵/۱۰۵/۵

۵۰۰/۲۴۲/۱۳۸/۱

۰۰۰/۱۰۰/۶۳

۳۶۶/۸۰۵/۴۳۰

۱۲۳/۶۱۱/۱۷۹/۴

۹۸۱/۲۹۱/۱۹۲/۳

۰۹۱/۳۵۴/۸

۱۹۷/۵۷۶/۶۶۹

۰۰۰/۳۴۰/۵

۰

۰

۰۰۰/۰۰۰/۱۰

۰

۰

۰

۲۳۷/۶۳۵/۸۲۲/۴

۸۴۳/۲۷۷/۵۱۰/۹

۲۴۲/۷۷۶/۹۳۸/۹

۷۰۰/۷۶۰/۳۰۷

۵۷۲/۸۴۵/۶۴۰/۶

۳۵۴/۰۸۱/۳۰۳

۹۲۳/۲۷۴/۳۶۳/۷

۰۰۰/۰۰۰/۱۳۹

۷۳۱/۷۹۱/۴۸۹

۹۷۰/۴۱۰/۶۱۸

۰

۰

۲۱۱/۴۵۳/۸۸۰/۳

۳۸۸/۲۶۰/۱۳۴/۴۷

۹۱۹/۱۱۰/۱۶

۳۲۶/۰۶۸/۱

۲۰۹/۸۰۱/۴۹۴/۶

۹۲۳/۶۹۱

۰

۲۱۱/۴۵۳/۸۸۲/۳

۰

۰

۹۳۵/۷۲۸/۴۸۶

۰۸۶/۰۵۱/۸۸۹/۸

۱۶۷/۱۲۱/۹۹۸/۴

۰۹۱/۹۰۰/۰۵۹/۱

۱۹۷/۵۷۶/۶۶۹

۳۳۷/۹۸۳/۴۷۰/۱۲

۹۸۲/۸۴۹/۹۵۳/۳

۴۹۵/۰۷۰/۱۰۴/۱

۴۱۸/۷۱۴/۴۲۰/۵

۳۸۶/۷۳۶/۳۸۹/۵

۶۸۶/۱۵۴/۱۲۰/۸

۱۶۰/۲۵۵/۸۴۳/۴

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۵۰۰/۳۴۲/۱۳۸/۱

۰۰۰/۱۰۰/۶۳

۶۰۱/۰۵۵/۱۰۳/۵

۶۱۸/۱۸۴/۲۳۳/۵

۰

۰۴۱/۶۱۷/۱۸۹/۱

۹۵۱/۵۶۰/۲۸۱/۲

۰

۰۰۰/۰۰۰/۸۱

۳۹۰/۶۰۲/۲۲۳/۱

۵۰۰/۳۴۲/۱۳۸/۱

۰۰۰/۱۰۰/۶۳

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۲۳۷/۶۳۵/۸۲۲/۴

۸۴۳/۲۷۷/۵۱۰/۹

۲۴۲/۷۷۶/۹۳۸/۹

۷۰۰/۷۶۰/۳۰۷

۵۷۲/۸۴۵/۶۴۰/۶

۳۵۴/۰۸۱/۳۰۳

۹۲۳/۲۷۴/۳۶۳/۷

۰۰۰/۰۰۰/۱۲۹

۷۳۱/۷۹۱/۴۸۹

۹۷۰/۴۱۰/۶۱۸

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۵۶۹/۹۷۷/۵۵

۹۶۳/۴۳۹/۷۰۹/۴

۱۸۶/۸۲۹/۸۰۵/۱

۰۰۰/۵۴۶/۰۵۱/۱

۰

۳۳۷/۶۴۳/۴۶۵/۱۲

۹۸۲/۸۴۹/۹۵۲/۳

۴۹۵/۰۷۰/۱۰۴/۱

۴۱۸/۷۱۴/۴۱۰/۵

۳۸۶/۷۲۶/۳۸۹/۵

۶۸۶/۱۵۴/۱۲۰/۸

۱۶۰/۲۵۵/۸۴۲/۴

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۵۰۰/۳۴۲/۱۳۸/۱

۰۰۰/۱۰۰/۶۲

۳۹۰/۶۰۲/۲۲۲/۱

جــــــــمـــــــع

۰۱۷/۰۸۰/۲۲۹/۱۲۱

۰۱۷/۰۸۰/۲۲۹/۱۲۱

۰۷۲/۲۶۲/۳۳۳/۵۱

۰۷۲/۲۶۲/۳۳۳/۵۱

 

ردیف

سرفصل حساب

اسفند ۱۳۸۹

شهریور ۱۳۹۰

بدهکار

بستانکار

بدهکار

بستانکار

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸

۹

۱۰

۱۱

۱۲

۱۳

۱۴

۱۵

۱۶

۱۷

۱۸

۱۹

۲۰

۲۱

۲۲

۲۳

۲۴

۲۵

۲۶

۲۷

۲۸

۲۹

۳۰

۳۱

۳۲

۳۳

۳۴

بانک ها

تنخواه گردان

بدهکاران

علی الحساب ها

مساعده

پیش پرداخت ها

چک های دریافتی

اسناد دریافتی

سرمایه گذاری در موسسات

سپرده اشخاص

بستانکاران

کسورات

اسناد پرداختی

مازاد (کسری) درآمد بر هزینه

عوارض عمومی

عوارض اختصاصی

بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی

درآمدهای حاصله از وجوه و اموال شهرداری

کمک های اعطایی دولت و سازمانهای دولتی

اعانات و هدایا

سایر منابع تامین اعتبار

وظیفه خدمات اداری

وظیفه خدمات شهری

برنامه “برنامه ریزی توسعه شهری”

برنامه “هدایت و دفع آبهای سطحی”

برنامه “حمل و نقل و بهبود عبور و مرور”

برنامه “ایجاد تاسیسات حفاظتی شهرها”

برنامه “بهبود محیط شهری”

برنامه “ایجاد اماکن و فضاهای ورزشی”

برنامه “ایجاد سایر تاسیسات و تسهیلات”

برنامه “ایجاد تاسیسات درآمدزا”

طرف حساب انتظامی اسناد دیگران

طرف حساب سرمایه گذاری در موسسات

درآمدهای در جریان وصول

۹۲۷ ۴۰۴ ۳۶۰ ۲

۰

۳۱۲ ۱۵۳ ۹۶۶

۴۴۱ ۲۶۰ ۹۹۵ ۴

۹۲۳ ۶۹۱

۰۰۰ ۰۰۰ ۱۶۱

۳۲۵ ۵۳۹ ۵۰۵

۵۰۰ ۳۴۲ ۱۳۸ ۱

۰۰۰ ۱۰۰ ۶۳

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۱۰۸ ۱۲۰ ۵۹۱ ۳

۴۹۵ ۳۰۵ ۳۹۸ ۶

۸۳۵ ۷۷۲ ۱۷۵ ۶

۲۳۵ ۹۵۲ ۲۴۹ ۲

۶۳۰ ۶۰۹ ۹۶۷ ۷

۰۳۷ ۳۱۳ ۹۷۷

۷۹۱ ۵۱۱ ۰۲۷ ۵

۴۲۶ ۸۵۸ ۵۵۶

۵۷۹ ۲۳۴ ۱۹۰ ۲

۱۷۴ ۳۶۶ ۶۲۱ ۱

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۵۳۳ ۲۸۶ ۳

۱۳۷ ۸۲۳ ۰۹۵ ۵

۹۳۴ ۹۵۳ ۳۰۳ ۲

۰۰۰ ۵۴۶ ۰۵۱ ۱

۰

۰۲۰ ۰۱۸ ۷۲۷ ۱۲

۱۵۲ ۲۰۱ ۳۶۸ ۶

۰۱۵ ۱۹۵ ۲۴۵ ۲

۹۸۰ ۵۳۸ ۱۰۱ ۳

۵۰۰ ۲۸۲ ۴۰۹ ۱

۷۱۸ ۹۱۱ ۱۷۰ ۱

۹۲۴ ۷۹۷ ۷۶۲ ۹

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۵۰۰ ۳۴۲ ۱۳۸ ۱

۰۰۰ ۱۰۰ ۶۳

۳۲۵ ۵۳۹ ۵۰۵

۳۶۹ ۵۷۳ ۳۴۳ ۱

۷۰۷ ۸۲۷ ۳

۳۱۲ ۵۰۰ ۰۱۷ ۱

۰۵۱ ۸۲۶ ۸۴۸ ۲

۹۲۳ ۶۹۱

۰۰۰ ۰۰۰ ۱۶۱

۳۷۵ ۸۵۸ ۷۸۱ ۱

۵۰۰ ۳۴۲ ۱۳۸ ۱

۰۰۰ ۱۰۰ ۶۳

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۴۴۴ ۷۱۶ ۴۳۴ ۱

۴۱۰ ۶۷۳ ۳۷۶ ۳

۱۲۳ ۰۶۸ ۵۳۵

۸۸۴ ۹۴۶ ۱۰۳

۱۳۳ ۴۰۴ ۲۹۲ ۴

۰۰۰ ۹۰۰ ۲۱۴

۹۳۹ ۶۲۰ ۰۹۲ ۱

۰۰۰ ۵۸۶ ۳۶

۰۰۰ ۷۴۹ ۵۲

۰۰۰ ۳۹۸ ۸۲

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۵۳۳ ۲۸۶ ۱۶

۹۳۸ ۵۰۴ ۶۳۲ ۳

۵۰۶ ۸۹۳ ۹۰۴ ۱

۰۰۰ ۵۴۶ ۰۵۱ ۱

۰

۹۸۸ ۶۰۵ ۵۴۰ ۳

۲۷۳ ۱۱۶ ۳۳۳ ۲

۷۰۰ ۱۷۲ ۷۰

۱۰۴ ۴۹۰ ۱۳۲

۴۵۵ ۸۱۳ ۴۴۸ ۱

۴۹۹ ۲۶۱ ۶۰۳

۲۹۹ ۰۹۱ ۸۶۸ ۱

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۵۰۰ ۳۴۲ ۱۳۸ ۱

۰۰۰ ۱۰۰ ۶۳

۳۷۵ ۵۵۸ ۷۷۷ ۱

جــــــــمـــــــع

۷۳۸ ۵۳۶ ۹۴۶ ۴۶

۷۳۸ ۵۳۶ ۹۴۶ ۴۶

۱۷۰ ۷۸۳ ۵۸۰ ۱۹

۱۷۰ ۷۸۳ ۵۸۰ ۱۹

کد خبر: 2338 جمعه ۱۲ مهر ۱۳۹۸