عملکرد کمیسیون ماده صد

۱ ) تعداد جلسات برگزار شده کمیسیون بررسی ماده صد              ۱۵ جلسه

۲ ) تعداد جلسات برگزار شده کمیسیون تجدید نظر ماده صد          ۴ جلسه

۳ ) تعداد پرونده های مطرح شده در کمسیون بدوی ماده صد        ۲۴۲ پرونده

۴)تعداد پرونده های مطرح شده در کمسیون تجدید نظر ماده صد    ۲۸ پرونده

کد خبر: 2334 جمعه ۱۲ مهر ۱۳۹۸