پاییز پارک قلمستان

باغ بی برگی که می گوید که زیبا نیست؟
داستان از میوه های سر به گردون سای اینک خفته در تابوت پست خاک می گوید
باغ بی برگی
خنده اش خونی ست اشک آمیز
جاودان بر اسب یال افشان زردش می چمد در آن
پادشاه فصل ها ، پاییز!

مهدی اخوان ثالث

تصاویر زیبایی از خودنمایی پاییز در طبیعت پارک قلمستان فارسان

کد خبر: 2502 دوشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۰